არქიტექტურა და
სანებართვო სერვისები

კომპანია "CORE" გთავაზობთ მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე გუნდის მომსახურებას
სანებართვო, არქიტექტურულ, საინვესტიციო და მასთან დაკავშირებული სერვისების სფეროში.

პარტინიორები:

©2020 "CORE" All rights reserved